Er zijn op dit moment zijn er geen
plaatsen beschikbaar .

Hoogte 270CM

Inschrijfformulier

CARAVANSTALLING GEBR:SCHOENMAKER

HOGEWEG 12

2982 TP RIDDERKERK

TEL 06-50829689

RABOBANK RIDDERKERK 355473666

KvK .24431313

En

Naam ......................................................................

Adres +huisnummer................................................

Postcode+Plaats ...................................................................

Telefoonnummer......................................................

Hierna tevens te noemen klant;

Zijn met betrekking tot hieronder omschreven object

Soort object ................................................................

Kenteken van het object .............................................

Lengte van het object.................................................

Het volgende overeengekomen

Artikel 1 Stalling

 1. Gedurende de periode van..........................tot......................................heeft de klant het recht bovengenoemd object te stallen op een door Caravanstalling Schoenmaker aangewezen overdekte plaats.
 2. Het is niet toegestaan de stallingsruimte te betreden ,er kunnen geen spullen in ,of uit de objecten worden gehaald ,of gebracht

Artikel 2 Prijs en betaling

 1. de prijs van de stalling wordt berekend over de totale lengte van het object en bedraagt 
  65,00 euro per meter per jaar incl B.T.W
  .................Euro per jaar .
 2.  betaling dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na aanvang van de stalling. 
 3. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen ,komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant . De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro.

Artikel 3 Duur en beeindeging contract

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van tenminste 1 jaar.
 2.  Het stallingscontract wordt, behoudens opzegging, stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar.
 3. Het stallingscontract wordt beeindigd door schriftelijke opzegging uiterlijk een maand voor afloop van de stallings periode.
 4. Caravanstalling Schoenmaker geeft geen geld terug als ,U eerder Uw object komt ophalen ,binnen de stallingstermijn.

Artikel 4 Ophalen /Brengen

 1. De klant dient 24 uur van te voren te bellen of te mailen (let op zondag gesloten) om het door hem gewenste object ,op te halen
 2. Terug brengen binnen openingstijden ,of op afspraak, graag lands de kant parkeren.
 3. Voor en ophalen en brengen worden geen kosten in rekening gebracht .
 4. Caravanstalling Schoenmaker zet zelf de objecten in en uit de stalling .

Artikel 5

 1. Tijdens de stallings periode mogen er geen gasflessen in de caravans aanwezig zijn
 2. Indien desondanks gevaarlijke en /of explosieve goederen in het object aanwezig zijn , is Caravanstalling Schoenmaker gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving van de klant het betreffende object, althans de gevaarlijke en /of explosieve goederen , te verwijderen op kosten van de klant .

Artikel 6

 1. de klant dient het object desgewenst voldoende verzekerd te hebben en te houden.
 2. Objecten worden niet verzekerd door Caravanstalling Schoenmaker.
 3. De klant dient het object af te sluiten ,om diefstal van goederen te voorkomen .
 4. Caravanstalling Schoenmaker is niet aansprakelijk voor schade ,toegebracht aan het object of personen .
 5. Onder het onder 4 genoemde wordt onder meer begrepen dat Caravanstalling Schoenmaker niet aansprakelijk is voor schade , toegebracht aan het object of aan goederen of aan personen ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de stallings ruimte,weersomstandigheden, en brand.
 6. Indien Caravanstalling Schoenmaker desondanks aansprakelijk is voor schade,is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen stallingsprijs.
 7. De klant vrijwaart Caravanstalling Schoenmaker tegen eventuele schade en aansprakelijkheid jegens derden,(in)direct voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst .
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet ,indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Caravanstalling Schoenmaker of haar ondergeschikten.

Geschillen &Toepasslijk recht

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullenin eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement van Caravanstalling Schoenmaker . Niettemin heeft Caravanstalling Schoenmaker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter .Op de stallingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Het is niet toegestaan om in de stalling spullen in of uit u object te halen / te plaatsen .

8A.Moet u toch in u object zijn dan zijn we genoodzaakt u object op het terrein te zetten ,hiervoor moeten we wel kosten in rekening brengen (10 euro per keer )

Opgemaakt en ondertekend te Ridderkerk op .................................................

Caravanstalling Schoenmaker .........................................................................

Klant ...............................................................................................................

Vraag om meer
informatie

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible